EU-domstolens dom mot Google den 13 maj 2014 kan få stora konsekvenser för svenska nyhetssajter.

Google förlorade den 13 maj 2014 ett mål i EU-domstolen som tvingar dem att ta hänsyn till dataskyddsdirektivets krav på att man ska kunna ta bort en privatpersons uppgifter ur ett register. Målet berör möjligheten att söka på en privatpersons namn på Google och vilka länkar som kommer upp. Det specifika fallet handlar om en spansk medborgare som vände sig till dataskyddsmyndigheten i Spanien och krävde att Google skulle tvingas ta bort länkar som kopplades till sökresultat på hans namn.

Mannen i fråga hade till följd av obetalda socialförsäkringsavgifter tvingats sälja sitt hus vid exekutiv auktion 1998. Mannens namn förekom i den annons som förkunnade att auktionen skulle äga rum. 2010 begärde mannen att dels tidningen skulle ta bort sidorna alternativt ta bort hans personuppgifter från sidan, dels att Google skulle ta bort eller dölja hans personuppgifter så att de inte syntes bland sökresultaten.

Den spanska domstolen avslog mannens begäran mot tidningen, då den publiceringen av uppgifterna var laglig och skedde på order av arbetsmarknads- och socialministeriet i syfte att få största möjliga publicitet för auktionen.

Däremot biföll domstolen mannens klagomål mot Google eftersom den ansåg att publiceringen via sökmotorn omfattas av lagstiftningen rörande skydd av personuppgifter, och att Google därför skulle avlägsna den anmäldes uppgifter. Google överklagade den spanska domstolens beslut till spanska högsta domstolen som hänsköt fallet till EU-domstolen.

EU-domstolen definierar i sitt beslut en sökmotors verksamhet till att bestå i att lokalisera information som har publicerats eller lagts ut på internet av tredje part, indexera den på automatisk väg, lagra den tillfälligt och slutligen ställa den till förfogande för internetanvändare enligt en viss prioriteringsordning.

Vidare kom domstolen fram till att en sökmotors verksamhet ska anses utgöra ”behandling av personuppgifter” i den mening som avses i artikel 2 b i dataskyddsdirektivet, när informationen innehåller personuppgifter. Vidare ansåg EU-domstolen att sökmotorleverantören ska anses vara ”registeransvarig” för nämnda behandling av personuppgifter i den mening som avses i artikel 2 d i direktivet.

Detta får till följd att sökmotors ägare som exempelvis Google, på begäran från en privatperson, är skyldig att från förteckningen över sökresultat, som visas till följd av en sökning på en persons namn, avlägsna länkar till webbsidor som publicerats av annan part och som innehåller information om denna person, även i de fall detta namn eller denna information inte tidigare eller samtidigt avlägsnas från annan parts webbsidor och, i förekommande fall, även om själva publiceringen av informationen på nämnda webbsidor är laglig.

Dock innebär det inte att all information rörande en privatperson per automatik ska tas bort vid en begäran. För att det ska ske krävs det att den berörda personen orsakas skada av att informationen i fråga återfinns i förteckningen över sökresultat. Eftersom den berörda personen, med beaktande av dennes grundläggande rättigheter enligt artiklarna 7 och 8 i Europakonventionen för mänskliga rättigheter, får begära att informationen i fråga inte längre ska göras tillgänglig för den breda allmänheten genom att upptas i en sådan förteckning över sökresultat, väger dessa rättigheter i princip inte bara tyngre än sökmotorleverantörens ekonomiska intressen, utan också tyngre än den breda allmänhetens intresse av att få tillgång till denna information vid en sökning på den berörda personens namn.

Domstolen begränsade dock rätten till bortagande av information till om den berörda personen innehar en position i det offentliga livet som motiverar att den breda allmänheten har rätt att få tillgång till informationen i fråga.

En intressant aspekt på detta är definitionen av en sökmotors verksamhet. Vad gäller om jag via aftonbladet.se kommer åt nyheter från TT. Blir då Aftonbladet tvunget att ta bort länken på begäran från en privatperson? Troligen ja, då TT är en tredje part och aftonbladet.se uppfyller de övriga kriterierna. 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-