Tillgång till offentliga register, såsom det för legitimerade sjuksköterskor

Den 29 oktober 2014 meddelade Högsta Förvaltningsdomstolen en dom rörande rätten att ta del av allmän handling för ett norskt företag. Domen innebär att det norska företaget får rätt att ta del av handlingen med motivering att då de inte är ett svenskt företag så gäller inte personuppgiftslagen för dem.

Det norska företaget, Accurate Care AS, begärde att få ta del av Socialstyrelsens register över samtliga legitimerade sjuksköterskor med motiveringen att uppgifterna skulle användas för legitimationskontroll och uppdatering av en databas.

Socialstyrelsen avslog begäran med motiveringen att det inte hade framkommit att Accurate Care AS behandling av personuppgifterna omfattades av något av de ändamål som anges i förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal. Därmed ansåg Socialstyrelsen att ett utlämnande kunde medföra att personuppgifterna behandlas i strid med personuppgiftslagen (PuL). Därmed kunde Socialstyrelsen vägra att lämna ut uppgifterna med hänvisning till 21. Kap 7§ i offentlighets- och sekretesslagen där det står att sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med PuL.

Problemet är att om man hävdar denna grund för avvisning, att den inte är i enlighet med PuLs regler rörande intresseavvägning, så måste lagen regler anses vara tillämpliga på företaget. Då PuL, enligt 4§, endast är tillämplig på sådana personuppgiftsansvariga (företag eller organisationer) som är etablerade i Sverige eller använder sig av utrustning som finns i Sverige.

Högsta Förvaltningsdomstolen konstaterade därför att då det norska företaget inte varken är etablerat i Sverige eller använder sig av utrustning som finns i Sverige, så är PuL inte tillämplig gentemot dem.  Då Socialstyrelsen inte framfört någon annan grund för sekretess så fanns det därmed inga andra hinder för att lämna ut uppgifterna.

Kommer detta att medföra att alla utländska företag kan få ta del av alla allmänna handlingar i Sverige?
Svaret på den frågan är nej, men däremot kommer alla utländska företag få ta del av alla de allmänna handlingar som sekretessbeläggs med hänvisning till PuL.